World Food Center

Rond de voormalige Mauritskazerne komt alles over duurzame en gezonde voeding samen in het World Food Center. Op deze pagina vindt u de geschiedenis van dit dossier. Kijk voor meer informatie op www.ede.nl/wfc en www.worldfoodcenters.nl.

2018

Masterplan World Food Center Bezoekersexperience

Bij de presentatie van de Programmabegroting 2019-2022 biedt wethouder Leon Meijer de gemeenteraad het boekwerk aan van het WFC - de Experience. Dit boekwerk is opgesteld aan de hand van de laatste presentatie van BRC over de experience.

Ontwikkelkader Gebiedsontwikkeling

Op 16 januari 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het Ontwikkelperspectief Gebiedsontwikkeling WFC, waarin voor het gebied de uitgangspunten ten aanzien van gebiedsconcept (menging werken, wonen en verblijven), het programma in bandbreedten en de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgelegd. Dit Ontwikkelkader vormt de basis voor de uitwerking in een Structuurvisie en MER en de planuitwerking van de verschillende deelgebieden.

Het Ontwikkelperspectief is ter kennisname aangenomen door de raad (maart 2018), inclusief een aantal moties o.a. ten aanzien van duurzaamheid.

2017

Motie Tweede Kamer

Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vier coalitiepartijen gezamenlijk een motie ingediend met als doel het World Food Center tot een succes te maken. De motie, is op 12 december 2017 met grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.

Reservering Provincie Gelderland

Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten besloten om € 15 miljoen voor het WFC te reserveren.

Uitwerking publieksattractie door BRC en LDP (2)

De plannen zijn gepresenteerd op 10 en 11 mei 2017 aan diverse betrokken en op 21 juni 2017 aan circa 50 CEO’s/bestuurders/directieleden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

2016

Uitwerking publieksattractie door BRC en LDP

Maart 2016 is het integrale WFC concept (Experience, Labs, Innovatie en Verbindende activiteiten) gepresenteerd aan de deelnemende organisaties. Eind 2016 is het Amerikaanse BRC Imagination Arts samen met het Britse Leisure Development Partners (LDP) gestart, in opdracht van WFC-D, gemeente en vijf bedrijven, met de uitwerking van het Experience Center.

2015

Grond- en samenwerkingsovereenkomst

Met WFC Development is in juli 2015 een grond- en samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. In de overeenkomst staan afspraken voor de ontwikkeling van het WFC Experience Center en de ontwikkeling van het kazerneterrein Maurits Zuid. Sinds september 2015 is van Van Wijnen Groep WFC Ede BV toegetreden als aandeelhouder van WFC Development. Van Wijnen en Green nemen beide deel voor 50% als aandeelhouder in WFC Development.

Participatie agrofoodbedrijven

Vanaf begin 2015 is hard gewerkt aan het commitment van de agrofoodsector. Dit heeft ertoe geleid dat circa 20 toonaangevende bedrijven en organisaties zich verbonden aan de realisatie van het WFC. Op 20 mei 2015 is met de CEO’s van de deelnemende bedrijven en organisaties een bijeenkomst georganiseerd die de start van het vervolgtraject markeerde.

2014

Haalbaarheidsonderzoek en raadsbesluit

Er is een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de financieel-economische en ruimtelijke haalbaarheid van het WFC en de gebiedsontwikkeling. De gemeenteraad van Ede heeft in december 2014, op basis van het haalbaarheidsonderzoek, een positief besluit genomen over het vervolgtraject van het WFC en, onder voorwaarden, een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld als bijdrage in de realisatie van het WFC.

2013

WFC Development treedt op als ontwikkelende belegger

Het Zeeman concern (Green Real Estate BV) uit Alphen aan de Rijn is sinds begin 2013 in beeld als ontwikkelende belegger. Zij hebben WFC Development opgericht om het WFC en de gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen en op te treden als ontwikkelende belegger. Op 25 juli 2013 hebben Stichting WFC, WFC Development en de gemeente Ede een intentieovereenkomst getekend.

2012

Locatiekeuze door Stichting WFC

Ede heeft in 2012 besloten deel te nemen aan het selectietraject voor de locatiekeuze van het World Food Center (WFC), zoals uitgeschreven door de Stichting World Food Centers (Stichting WFC). De gemeente Ede heeft samen met de partners, de gemeente Wageningen, de Wageningen UR, de provincie Gelderland, Oost NV, Regio FoodValley en Stichting Food Valley een bidbook opgesteld. Dit bidbook is eind 2012 aangeboden aan de Stichting World Food Centers. In januari 2013 heeft de Stichting gekozen voor de Regio FoodValley/Ede als vestigingsplaats.