Sociaal domein

2018

Avond over innovatie in het sociaal domein

Een bijeenkomst met onze samenwerkingspartners en andere betrokkenen uit verschillende disciplines in het zorgdomein.
Doel van de bijeenkomst: inspiratie opdoen en zelf vernieuwende vormen van ondersteuning te bedenken, die bij kunnen dragen aan transformatie en het besparen van kosten in het zorgdomein. Daarbij valt te denken aan zaken anders en/of efficiënter uit te voeren en hiermee binnen het beschikbare budget blijven, met goede kwaliteit van zorg als uitgangspunt.

Memo abonnementstarief Wmo

Het kabinet is voornemens een Wmo-abonnementstarief in te voeren voor de eigen bijdragen voor de Wmo. Er is onder veel gemeenten geen draagvlak voor dit abonnementstarief. Het is niet in lijn met de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid binnen de Wmo. Aangezien het budget niet toeneemt, zal dit ten koste kunnen gaan van cliënten die hun voorziening niet zelf kunnen regelen en betalen. Ook lopen gemeenten financieel een groot risico.
Vanuit Regio FoodValley wordt daarom een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie VWS verstuurd wordt met het verzoek de regeling tegen te gaan, dan wel uit te stellen. Daarnaast zal de raad gebruik maken van landelijke politieke contacten om dit onderwerp aan te kaarten.

Verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De raad stemt in met de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2018 en de verordening Jeugdhulp 2018 vast te stellen. Verder neemt de raad kennis van de nadere regels Maatschappelijke ondersteuning, alsmede de beleidsregel Pgb 2018 en de beleidsregel Toegang 2018 die door het college zijn vastgesteld.

Visiedocument en transformatieplan jeugdhulpregio

Een heldere richtinggevende visie (‘Ons verhaal’) die de gemeente helpt om scherpere keuzes te kunnen maken en focus te kunnen houden. En zo vorm te geven aan de transformatie van specialistische jeugdhulp.
Op basis van deze visie zijn in samenspraak met lokale teams, huisartsen, gemeenten en aanbieders projecten gekozen die een grote impact hebben op de zorg voor jeugdigen (kwalitatieve verbetering van het stelsel voor jeugdhulp) en op het efficiënter benutten van financiële middelen.

Memo financiële situatie en proces ombuigingen sociaal domein

Een schets van de actuele financiële situatie ten aanzien van het sociaal domein. De tekorten zijn dusdanig groot, dat bijsturing noodzakelijk is. Hiervoor zijn mogelijke ombuigingsmaatregelen in kaart gebracht. Daarnaast moeten ook oplossingen buiten de beleidskaders gezocht worden en zal een bestuurlijke lobby worden gevoerd voor (structurele) verhoging van het macrobudget sociaal domein.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018

Een weergave van hoe cliënten, die vallen onder de Jeugdwet in de gemeente, de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op het dagelijks leven van jongeren. Naast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, worden er aanbevelingen gedaan voor het vervolg.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017

Inzage in de ervaringen van Edese Wmo-cliënten met de ondersteuning die zij ontvangen én welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven. Dit onderzoek herhaalt zich jaarlijks waardoor ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt en de gemeente kan vaststellen of zij op koers is qua doelbereik. Dit kan aanleiding geven om het beleid bij te stellen of aan te scherpen.

Sociale Monitor sociaal domein

De Sociale Monitor geeft een beeld van de beweging die de gemeente Ede wil maken in het sociaal domein: van zwaar naar licht. De ambitie van Gemeente Ede (‘Het is mensenwerk’, 2014) is dat alle inwoners kunnen meedoen. Daarnaast biedt de Sociale Monitor inzicht in de geldstromen van het sociaal domein en de wijze waarop deze zijn opgebouwd. Via een online dashboard kunnen de cijfers over langjarige reeksen worden bekeken. In het najaar, bij de agendering van de programmabegroting zal het online dashboard worden geactualiseerd via https://ede.buurtmonitor.nl/.

Voortgangsrapportage Wmo 2017

Een rapportage van de resultaten van voortgangsgesprekken met de 20 grootste Wmo-aanbieders, die in het najaar 2017 gehouden zijn. De rapportage geeft een overzicht van de inhoudelijke thema’s die in de gesprekken aan bod kwamen.

2017

Toekomstvisie Ouderenzorg

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Wat is de visie van de gemeente Ede op dit gegeven?

2016

Mantelzorg

Steeds meer mensen krijgen te maken met mantelzorg. Daarom is het van belang dat mantelzorgers dit ‘gewoon’ in hun leven kunnen inpassen, zonder overbelast te raken.

(Inkoop) Wmo

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo overgeheveld van het rijk naar de gemeente. De gemeenten kopen nu zelf hun zorg in bij de aanbieders.

2015

Vernieuwd Welzijn

Het doel van Vernieuwd Welzijn in Ede is: het welbevinden van inwoners te vergroten, en te bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk meedoet en bijdraagt aan de samenleving. De gemeenteraad heeft besloten om in te zetten op eigen kracht, eigen sociaal netwerk, mantelzorg, informele ondersteuning en algemene voorzieningen dicht bij inwoners in wijken/buurten en dorpen.

2014

Het is Mensenwerk

Hèt document van 2014 is ‘Het is Mensenwerk’. Hierin staan de Visie en Missie van de gemeente Ede in verwoord.

Wmo (en Awbz)

Vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal voorzieningen. Deze bieden onder andere oplossingen voor het langer thuis blijven wonen bij ouder worden of ziekte, mee blijven doen in de maatschappij of opvoedingsondersteuning.

Jeugdwet

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin of hulp aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of bij opgroeiproblemen. Er zijn minder zorgverleners per jeugdige of gezin. En er is meer samenhangende hulp: één gezin, één plan, één regisseur. Zo dicht mogelijk rond de jeugdige en het gezin geregeld.

Participatiewet

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Raadsvergadering terugkijken

2013

Start project

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten belangrijke taken en verantwoordelijkheden overgedragen gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Ook de bijbehorende budgetten gingen over. Al in 2013 zijn de voorbereidingen gestart met het ‘Spoorboekje Sociaal Domein’.

Raadsvergadering terugkijken