Lelystad Airport en Vliegroutes

2020

April 2020

 • Minister Van Nieuwenhuizen heeft op 31 maart 2020 per Kamerbrief laten weten dat de opening van Lelystad Airport met een jaar is uitgesteld. Opening staat nu gepland voor november 2021.
  Dit betekent dat de besluitvorming over de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer wordt doorgeschoven naar een nieuw Kabinet.
  Ook betekent dit dat tegen die tijd de tussentijdse verbeteringen van de luchtruimherziening zijn doorgevoerd, waardoor geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de laagvliegroutes waarbij onnodig lang laag-gevlogen zou worden vanwege interferentie met Schipholverkeer.
  Voor onze regio is dit in termen van woon- en leefkwaliteit van onze bewoners goed nieuws. In plaats van een vlieghoogte van 2.700 meter boven grondgebied van Ede (en Regio FoodValley) zullen de vliegtuigen in de meeste gevallen (veel) hoger overkomen.
  Voor gemeenten op de Noord-Veluwe blijft de problematiek overigens ongewijzigd: gezien de korte afstand tot Lelystad Airport zullen de vliegtuigen daar weinig hoger kunnen vliegen dan eerder al was voorzien..
 • Voor de reactie van wethouder Meijer en actiegroep Hoog over Ede, zie: https://www.gelderlander.nl/ede/edese-wethouder-meijer-denkt-dat-uitbreiding-lelystad-airport-niet-doorgaat~a153ed37/.

Januari 2020

 • De commissie Remkes presenteerde op 14 januari 2020 het advies over de luchtvaartsector i.r.t. de stikstofproblematiek. Vanuit het Gelders Kernteam Luchtvaart is als volgt gereageerd op dit rapport:
  • Taak van de provincie en gemeenten is het bewaken en bevorderen van de woon- en leefkwaliteit van onze inwoners.
  • Het rapport Remkes constateert dat luchtvaart bijdraagt aan stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe (en ook aan de uitstoot van CO2, ultrafijnstof en geluidhinder).
  • Het rapport Remkes vormt een extra steun in de rug om een einde te maken aan de plannen voor het onnatuurlijk, langdurig laagvliegen boven Gelderland, omdat het leidt tot extra stikstofneerslag in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe. We werken samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofdepositie te verminderen. Alle sectoren moeten bijdragen, inclusief de luchtvaartsector. Laagvliegroutes passen niet in dit plaatje.
  • De Gelderse partners pleiten voor verduurzaming van de luchtvaart en schone en verantwoorde alternatieven voor vliegen en vragen het ministerie van I&W nogmaals om dit mee te nemen in de ontwerp-Luchtvaartnota waar momenteel aan gewerkt wordt en waarin de visie op de toekomst van de Nederlandse luchtvaart wordt beschreven. Het ontwerp van de Luchtvaartnota werd eerder al eind vorig jaar verwacht maar het ministerie heeft gewacht op het uitkomen van het advies van de commissie Remkes.
 • Zie ook: https://www.gelderland.nl/Luchtvaart-en-Lelystad-Airport en https://twitter.com/LeonMeijer_/status/1218254075805995008.

2019

Juni 2019

 • De haalbaarheid van de opening van Lelystad Airport in april 2020 lijkt steeds meer onder druk te staan. De belangrijkste hobbels die de minister nog moet nemen voordat opening van Lelystad Airport aan de orde is zijn goedkeuring van de Europese Commissie omtrent de Verkeersverdelingsregel (VVR) en onderbouwing van het project op het aspect stikstof, actueel gezien de recente vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld tot 11 september.
   
  September wordt een belangrijke maand aangezien dan ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de MER Luchtruimherziening en het ontwerp Luchtvaartnota ter inzage komen te liggen. De Gelderse partijen zijn voornemens een gezamenlijke zienswijze op te stellen om zo wederom aandacht te vragen voor de impact van vliegen op de woon- en leefkwaliteit.

  Voor meer informatie leest u de brief van het college aan de raad van 18 juni 2019.

April 2019

 • 18 april 2019:
  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de Startbeslissing Luchtruimherziening. Hierin wordt een oplossing geschetst voor de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Door twee fundamentele uitgangspunten los te laten (geen interferentie met Schipholverkeer en het mijden van militair luchtruim) wordt vanaf de winter van 2021/2022 meer ruimte geboden voor het vliegverkeer van Lelystad Airport. Hierdoor kunnen vliegtuigen op de aansluitroutes van Lelystad Airport net als elders in Nederland ongehinderd doorklimmen naar het hogere luchtruim. Alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, specifiek baangebruik op Schiphol of bij daadwerkelijk gebruik van militair luchtruim is dit op de Lelystad-routes niet altijd mogelijk.
  Wethouder Meijer is voorzichtig positief over de ontwikkelingen, maar blijft kritisch over de genoemde uitzonderingssituaties en de invoeringsdatum van de oplossingen in relatie tot de openingsdatum van Lelystad Airport (zie: https://www.youtube.com/watch?v=YWQMi4aURoM).
  Vanuit het Gelders Kernteam Luchtvaart is een brief gestuurd naar de minister van I&W, de staatssecretaris van Defensie en de woordvoerders Luchtvaart van de Kamerfracties waarin onder andere gevraagd wordt om harde garanties te geven dat daadwerkelijk hoger gevlogen gaat worden. Lees hier de brief aan de minister (169 KB).

Februari 2019

Januari 2019

 • 11 januari 2019:
  Van 11 januari t/m 21 februari 2019 liggen de stukken van de aangepaste MER-rapportage en het aangepaste Luchthavenbesluit Lelystad Airport ter inzage. Zie voor de documenten en de instructie hoe betrokkenen een zienswijze kunnen indienen: https://platformparticipatie.nl/projectenlijst/lelystad-airport-uitbreiding-luchthaven/ontwerpwijziging/index.aspx. Het ministerie organiseert verschillende informatiebijeenkomsten over het ontwerpbesluit. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden vragen stellen over de stukken die ter inzage liggen.
  Momenteel is de gemeente samen met de Gelderse partijen een zienswijze aan het voorbereiden. Insteek is: eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.
 • 16 januari 2019:
  Woensdagavond 16 januari organiseerde Belangengroep Hoog Over Ede een interactieve debatavond over de laagvliegroutes. Wethouder Meijer opende de avond en gaf nadere toelichting over het standpunt van de gemeente en de acties die de gemeente onderneemt om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Zie voor meer informatie, het programma en een terugblik: https://hoogoverede.nl en het verslag in EdeStad.

2018

December 2018

 • Eind dit jaar of begin 2019 worden naar verwachting de stukken van de aangepaste MER-rapportage en het aangepaste Luchthavenbesluit Lelystad Airport ter inzage gelegd. Momenteel is de gemeente samen met de Gelderse partijen een zienswijze aan het voorbereiden. Insteek is: eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.
  Ook de ontwikkelingen rond de herziening van het luchtruim en de Luchtvaartnota 2020-2050 volgen wij vanuit de gemeente op de voet. Waar mogelijk oefenen we samen met andere overheden (regio’s en provincie) invloed uit met als doel de bescherming van onze woon- en leefkwaliteit.
 • 4 december 2018:
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de intrekking van notificatie van een verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport. Hiermee dreigt de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten opnieuw vertraging op te lopen. Lees verder bij de bron en lees de berichtgeving erover in De Gelderlander.

Oktober 2018

 • 10 oktober 2018:
  Provincie Gelderland scherpt haar standpunt over Lelystad Airport verder aan: Omdat elke garantie op het afronden van de luchtruimherziening in uiterlijk 2023 ontbreekt, en er geen concreet zicht is op het verdwijnen van de overlast, moet er nu eerst een oplossing gevonden worden tegen het langdurig laagvliegen. Dit moet een oplossing zijn waar iedereen het mee eens is. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open. Voor meer informatie over het standpunt van de provincie Gelderland, zie: https://www.gelderland.nl/luchtvaart.
 • 18 oktober 2018:
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de rol die metingen van vliegtuiggeluid kunnen spelen in relatie tot berekeningen ervan. Daarnaast geeft zij een reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht. Lees verder bij de bron.

September 2018

 • 4 september 2018:
  Het ministerie van I en W houdt een internetconsultatie over de invoering van een belasting op luchtvaart. Gemeente Ede vindt het belangrijk dat vormen van vervoer die veel impact op de leefomgeving en het klimaat hebben, zwaarder belast worden dan vervoer dat weinig impact heeft. Lees verder bij de bron (109 KB).

Juli 2018

 • 9 juli 2018:
  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de belevingsvlucht over de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de gemeten piekniveaus ten opzichte van de piekniveaus zoals beschreven in de aangepaste milieueffectrapportage. Lees verder bij de bron.

Juni 2018

 • Het Gelders kernteam Luchtvaart komt voor de eerste keer bij elkaar. In dit team zitten vertegenwoordigers uit de verschillende Gelderse regio’s en de provincie. Het kernteam gaat zich inzetten voor de belangen van Gelderland rond het dossier luchtvaart. Dit dossier bestaat uit vliegroutes Lelystad Airport, herziening luchtruim en de Luchtvaartnota 2020-2050.
 • De gemeente vraagt een actualisatie van de huidige vliegbewegingen boven Edes grondgebied op bij LVNL. Lees verder bij de bron (1.3 MB).

Mei 2018

 • 30 mei 2018:
  Op woensdag 30 mei van 17.20 en 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Dit deed het op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De gemeente Ede is geen uitgesproken voorstander van deze belevingsvlucht. Dit is vanwege de vele onderdelen die een rol spelen bij het al dan niet ervaren van hinder. Het uitvoeren van één vlucht geeft geen goed totaalbeeld van de mogelijke hinder die bewoners en recreanten kunnen ondervinden als vanaf 2020 meerdere vluchten per dag overkomen. Maar nu de belevingsvlucht er komt grijpt de gemeente Ede dit aan als kans om geluidsmetingen op twee locaties op Edes grondgebied uit te voeren. Dit doen we vooruitlopend op een breder monitoringsprogramma dat in samenwerking met de provincie wordt opgezet. Voor meer achtergrondinformatie en meetresultaten zie: www.belevingsvlucht.nl.

April 2018

 • 18 april 2018:
  De Commissie m.e.r. geeft een positief advies over het aangepaste milieueffectrapport Lelystad Airport. Ze concludeert dat de minister nu beschikt over alle milieu-informatie die nodig is voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen om mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven. Tot slot merkt ze op dat het beheersen van de milieugevolgen van de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt. Lees verder bij de bron.
 • 25 april 2018:
  De gemeente ontvangt een reactie per brief van de minister over de alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee met als doel de Veluwe te ontzien. De minister geeft aan dat deze routevariant niet mogelijk is vanwege het hinderen van verkeer van Schiphol. Daarnaast is het geen optie vanwege omvliegen. In de brief gaat de minister ook in op de routewijziging om de kern van Ede en Bennekom te ontzien. Lees verder bij de bron (76 KB).

Februari 2018

 • 5 februari 2018:
  Minister Van Nieuwenhuizen komt op werkbezoek bij de gemeente Ede. Zij spreekt in het Raadhuis met bestuurders en bewoners van de Veluwe. Zie bericht in De Gelderlander.
 • 21 februari 2018:
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport over Lelystad Airport. Ook informeert ze hen over het ontwerp van de tijdelijke aansluitroutes voor deze luchthaven. Verder gaat zij in op de verdere planning voor Lelystad Airport. Lees verder bij de bron.
  Belangrijkste nieuwe informatie: De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld naar 2020 - ‘zorgvuldigheid voor snelheid’. De vliegroutes zijn zo aangepast dat deze niet meer over de kern van Ede en Bennekom lopen.

Januari 2018

 • 10 januari 2018:
  Tweede Kamer-lid Eppo Bruins (ChristenUnie) brengt een bezoek aan de gemeente Ede om onze zorgen, vragen en verbetervoorstellen te bespreken. Zie: bericht in EdeStad.
 • 25 januari 2018:
  De gemeenteraad vraagt het college in een motie om bij de minister en de Tweede Kamer een alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee onder de aandacht te brengen. Dit in plaats van de routes over de Veluwe. Zie: Motie: Vliegroute IJsselmeer-Noordzee in relatie tot vliegroute oude land.
 • 26 januari 2018:
  Het college brengt de route over het IJsselmeer en de Noordzee per brief onder de aandacht bij het ministerie van I en W. Lees verder bij de bron (4.5 MB).

2017

December 2017

 • 7 december 2017:
  De gemeenteraad verzocht op 7 december 2017 in een motie het college om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer duidelijk te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, voordat zij vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk maken. Zie: Motie Herindeling luchtruim voorafgaand aan opening Lelystad Airport.
 • 18 december 2017:
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport voor Lelystad Airport. Dit om eerdere fouten in de gegevens van de geluidberekeningen voor Lelystad Airport te herstellen. Lees verder bij de bron.
 • 19 december 2017:
  Regio FoodValley stuurt een brief aan de minister. Daarmee pleiten we voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open gaat. Dat is noodzakelijk om overlast te voorkomen en het vertrouwen te herstellen. Lees verder bij de bron (1.2 MB).

November 2017

 • EenVandaag besteedt aandacht aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Wethouder Leon Meijer wordt geïnterviewd en geeft aan dat de communicatie vanuit het ministerie op dit onderwerp ernstig tekort schiet. Kijk het fragment terug bij de bron.

Oktober 2017

 • Om zicht te krijgen in de aantallen en vlieghoogte van de huidige vliegbewegingen boven Edes grondgebied, vraagt de gemeente informatie op bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Lees verder bij de bron (986 KB).
 • 16 oktober 2017:
  Staatssecretaris Dijksma informeert de Tweede Kamer dat door Stichting HoogOverijssel fouten zijn gevonden in het milieueffectrapport uit 2014. Dit rapport is de basis voor het Luchthavenbesluit uit 2015. De staatssecretaris zegt toe de fouten te zullen herstellen en te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor het rapport en het Luchthavenbesluit. Lees verder bij de bron.
 • 26 oktober 2017:
  De gemeenteraad neemt een motie aan waarin de gemeenteraad het college verzoekt invloed uit te oefenen op de besluitvorming rond de vliegroutes van/naar Lelystad Airport en het proces rond de herziening van het luchtruim. Lees verder bij de bron.
 • In oktober liggen de ontwerproutes van Lelystad Airport ter inzage. Alle betrokken partijen kunnen verbetervoorstellen en zienswijzen indienen. Gemeente Ede trekt hierin samen op met de andere gemeenten van Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dit leidt tot drie zienswijzen: Lees hier zienswijze 1 (119 KB), zienswijze 2 (1.2 MB) en zienswijze 3 (561 KB). Ook bewoners en actiegroepen dienen massaal zienswijzen in.

September 2017

 • 12 september 2017:
  Het ministerie voert wijzigingen door aan de aansluitroutes. Hierdoor worden stiltegebieden op de Veluwe ontzien. Lees verder bij de bron.
 • 19 september 2017:
  Weer wordt een routewijziging doorgevoerd. Daardoor loopt nu zowel de inkomende als de uitgaande route richting het zuidwesten over Ede en Bennekom. Wel worden de routes opgehoogd van 1.800 meter naar 2.700 meter.
 • 20 september 2017:
  Samen met de provincie en Gelderse gemeenten roept Ede de Tweede Kamer op om de vliegroutes op te hogen. Ook pleiten we voor een versnelde herziening van het luchtruim, om het laagvliegen te voorkomen. Lees verder bij de bron (284 KB).
 • 25 september 2017:
  Samen met de FoodValley-gemeenten pleit Ede bij de provincie voor meer ondersteuning in de lobby naar het ministerie en om meer inzicht te krijgen in de gevolgen die de vliegroutes hebben voor het milieu. Lees verder bij de bron (409 KB).
 • 27 september 2017:
  Het ministerie organiseert diverse informatiebijeenkomsten over de voorgenomen routes. Op 27 september 2017 vindt een inwonersavond plaats in de Reehorst in Ede. Lees verder bij de bron (193 KB).

Juli 2017

De gemeenteraad van Ede neemt een motie aan waarin de gemeenteraad het college verzoekt samenwerking te zoeken met de provincie en Gelderse gemeenten. Zo kunnen zij tot een gezamenlijk standpunt komen over de voorgenomen aansluitroutes.

Zie: Motie Vliegroutes Lelystad Airport boven onze gemeente.

Juni 2017

Voor het eerst komt informatie beschikbaar vanuit het ministerie over de ligging van de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim. Deze routes blijken recht over de Veluwe te lopen op relatief lage hoogte (1.800 tot 2.700 meter). Sneller doorstijgen kan niet, omdat het mogelijk verkeer van Schiphol hindert.

2015

Luchthavenbesluit

Vaststellen van het luchthavenbesluit tot uitbreiding Lelystad Airport. Hierdoor kan gegroeid worden tot 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar.

2014

MER en Luchthavenbesluit

Opstellen van een milieueffectrapport en Luchthavenbesluit uitbreiding Lelystad Airport.

Zie: www.commissiemer.nl/adviezen/2792.

2006

Oprichting Alderstafel

Oprichting van de Alderstafel om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

Zie: www.alderstafellelystad.nl/.